Funkce

30. března 2013 v 0:37 | Ředitelství akademie
Každá postava má na akademii své určité postavení - ať už jako pouhý student, který včetně svých všeobecných práv nemá žádné jiné pravomoci navíc, či prefekt, primus, profesor nebo třeba kolejní ředitel, apod. Každý z nás má své určité pravomoci a povinnosti, kterých je třeba se držet. Tyto funkce udává školská rada, které předsedá ředitel/ka školy. Ověř si sám, zda se nacházíš na špičce celé pyramidy nebo jsi naopak na nejnižším schodě.

1. Prefekt
  • Funkce prefekta je základní funkcí mezi studentstvem. Prefekt je výše postavený student koleje, jenž se podílí na udržování chodu koleje. Náplní jeho funkce je především pomoc novým studentům, kterým je povinen kdykoli poradit ve věcech, které jsou pro nováčky neznámé. Může odebírat body za porušování školního řádu a kázeňské přestupky, nemůže však body přidávat. Je podřízen primusi a řediteli koleje. Student ve funkci prefekta jde příkladem ostatním, pokud toto nečiní, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí Ředitele koleje zbaven funkce. Prefektem se může stát student druhého a vyššího ročníku. Prefekty navrhuje vždy na začátku školního roku ředitel koleje a schvaluje vedení školy, rovněž může být zveřejněna anketa pro studenty i profesory, která o tomto místě rozhodne.
2. Primus
  • Funkce primuse je nejvyšší funkcí mezi studenty. Primus je nejvýše postavený student koleje, společně s prefekty a ředitelem koleje se podílí na chodu koleje. Náplní jeho funkce je především komunikace mezi ředitelem koleje a kolejí samotnou. Může odebírat body za porušováníš kolního řádu a kázeňské přestupky, nemůže však body přidávat. Rovněž může ukládat některé tresty. Je podřízen přímo řediteli koleje. Jestliže prefekt jde příkladem ostatním studentům, jde primus příkladem všem prefektům. Pokud primus neplní své povinnosti a pokyny uložené ředitelem koleje, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí ředitele koleje zbaven funkce. Primusem se může stát student 3. a vyššího ročníku. Primuse vybírá vždy na začátku školního roku ředitel koleje a schvaluje vedení školy, rovněž může být zveřejněna anketa pro studenty i pedagogy, která o tomto místě rozhodne.
3. Profesor
  • Funkce profesora je základní funkcí na Marylandské akademii. Profesor je postaven výše než kterýkoliv student, sám je ovšem podřízen vedení školy. Při přijetí je mu automaticky přidělen kabinet, ve kterém si smí hospodařit pouze on sám a kde může odpovídat na dotazy studentů či kolegů. Je povinen vypracovat osnovy předmětu, který vyučuje a řídit se jimi. Tyto osnovy nesmí celé zkopírovat z jiného webu ani použít učebnice jiných internetových škol bez svolení jejich majitelů. Pokud profesor spatřuje v jednání některého studenta porušování školního řádu, má právo udělit mu školní trest či odebrat body. Sám je povinen dodržovat školní řád a nařízení ředitele školy. Profesor nesmí žádnou ze svých pravomocí zneužívat, avšak pokud se tak stane, hrozí mu až vyloučení z akademie.
4. Ředitel koleje
  • Funkce ředitele koleje je vyšší funkcí na Marylandské umělecké akademii. Ředitel koleje je odpovědný za chod dané koleje, je nadřízen všem svým studentům, prefektům a primusovi. Řídí chod celé koleje a nesmí při výuce nadržovat své ani žádné jiné koleji a nesmí organizovat soutěže, jejichž výsledkem je zisk bodů. Případné zneužití jeho pravomocí bude projednávat vedení školy.
5. Zástupce ředitele
  • Funkce zástupce ředitele je druhou nejvyšší funkcí akademie. Pomáhá řediteli školy při vytváření programů pro chod školy, pravidel a ostatních záležitostí týkajících se provozu. V době jeho nepřítomnosti řeší problémy, které vyžadují okamžitý zásah a pomáhá řediteli při řešení vážnějších kázeňských prohřešků. Podílí se na přijímání nových profesorů a řešení problémů s jejich přestupky. Je přímo podřízen a zodpovídá se pouze řediteli akademie.
6. Ředitel
  • Funkce ředitel je nejvyšší funkcí akademie. Zodpovídá za chod celé školy a jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci. Ředitel určuje pravidla výuky i chování a řídí společně se svým zástupcem celý program školy. Má poslední slovo a právo veta, to znamená že může z pozice své funkce udělovat výjimky z pravidel sobě i ostatním zaměstnancům. Společně se zástupcem ředitele a popřípadě i školskou radou rozhoduje o příjmu nových profesorů a ostatních zaměstnanců.
 


Aktuální články

Reklama
Design by: Lucy; Drobná grafika: Dexie, An, Natalii, Sinead